تحقیق ۷ صفحه در مورد میکروب شناسی

قسمتی از متن تحقیق:

1ـ سیاه زخم چیست؟

عامل آن باكتری باسیل(میله ای) بزرگ گرم مثبت با توانایی تولید اسپور(تخم) می باشد كه اسپور نسبت به شرایط سخت محیطی بسیار مقاوم بوده ومی تواند مدّتی طولانی در هوا و به ویژه خاك زنده بماند. باسیل آنتراكس(سیاه زخم)بیشتر در حیوانات دیده می شود، لذا افرادی كه در تماس بیشتر با حیوانات و فرآورده های حیوانی آلوده قرار دارند، بیشتر گرفتار می شوند.

2 ـ راههای انتقال بیماری كدام است؟

تماس با اسپورهای آلوده كننده میكروب از طریق پوستی، مخاطی، تنفّسی و یا سیستم گوارشی كه با انتقال از فرد به فرد بسیار نادر است.   3- دوره نهفتگی بیماری چگونه است؟

لینک دانلود برای دانلود تحقیق میکروب شناسی در ادامه مطلب ...

تحقیق ۷ صفحه در مورد میکروب شناسی

قسمتی از متن تحقیق:

1ـ سیاه زخم چیست؟

عامل آن باكتری باسیل(میله ای) بزرگ گرم مثبت با توانایی تولید اسپور(تخم) می باشد كه اسپور نسبت به شرایط سخت محیطی بسیار مقاوم بوده ومی تواند مدّتی طولانی در هوا و به ویژه خاك زنده بماند. باسیل آنتراكس(سیاه زخم)بیشتر در حیوانات دیده می شود، لذا افرادی كه در تماس بیشتر با حیوانات و فرآورده های حیوانی آلوده قرار دارند، بیشتر گرفتار می شوند.

2 ـ راههای انتقال بیماری كدام است؟

تماس با اسپورهای آلوده كننده میكروب از طریق پوستی، مخاطی، تنفّسی و یا سیستم گوارشی كه با انتقال از فرد به فرد بسیار نادر است.   3- دوره نهفتگی بیماری چگونه است؟

Mikrob shenasi.doc