عسل به علت داشتن گلوكز ، تاثیر مهمی روی عضلات قلب دارد كه باعث تحریك قلب، افزایش جریان خون در شریانهای انشعابی و تنظیم فشارخون میشود.
دكتر معرفی ، عضو هیات علمی دانشگاه در «سمینار عسل و معجزات آن: رویكرد سلامتی، درمان و زیبایی»، با اشاره به رویكرد درمان با انواع عسل خاطرنشان كرد: عسل به عنوان دارو برای درمان امراض معده مانند زخم معده، ورم معده و روده موثر است و به علت داشتن آهن و منگنز به هضم غذا كمك كرده و ترشح شیره معده را به حالت طبیعی برمیگرداند.
عسل دارای كنش دوجانبه بهم آمدن زخمهای خارجی و داخلی مانند زخم معده و كنش تقویتكننده دستگاه عصبی بدن است. همچنین از این ماده به عنوان تقویتكننده حافظه نیز یاد میشود.
وی همچنین به خواص دیگر عسل از جمله افزایش میزان آهن خون و شركت در فرآیند تكثیر گلبولهای قرمز اشاره كرد و افزود: عسل دارای اثرات باكتری كش و باكتریولیتیك است و تاكنون رشد هیچ میكروبی در آن مشاهده نشده است. با مالیدن عسل به محل سوختگی ، مانع رسیدن هوا به پوست شده، از شدت درد كاسته و از تاول زدن جلوگیری میكند.
عضو هیات علمی واحد كرج در این زمینه به افزایش رویكرد كشورهای جهان به فواید عسل و تنوع محصول براساس كیفیت و خصوصیات مختلف از جمله رویكرد سلامتی و زیبایی با عسل و فرآوردههای زنبور عسل و ژل رویال اشاره كردند