معلم، شاگرد را صدا زد تا انشاء اش را درباره علم بهتر است یا ثروت بخواند.
پسر با صدایی لرزان گفت: ننوشتیم آقا..!
پس از تنبیه شدن با خط کش چوبی، او در گوشه کلاس ایستاده بود و در حالی که دست های قرمز و باد کرده اش را به هم می مالید، زیر لب می گفت:
آری! ثروت بهتر است چون می توانستم دفتری بخرم و بنویسم.