-  بسم الله الرحمن الرحیم ....


(گریه حضار )


- لکن شاید ما بخواهیم حرف خنده داری بزنیم ...


(خنده حضار )