نمیشود دوستت نداشت!
 لَجَم هم که بگیرد از دستت، نهایتش این است که دفترچه ی خاطراتم...
 پُر از فحشهای عاشقانه خواهد شد!