تیم میلر تمام غروب‌های سال ۲۰۰۹ از خورشید و غروبش نقاشی کشیده و مجموعه‌ای از ۳۶۵ نقاشی گردآوری کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، تیم میلر مجموعه‌ای از ۳۶۵ نقاشی از غروب خورشید جمع‌آوری کرده است. او تمامی این نقاشی‌ها را در سال ۲۰۰۹ کشیده است.

میلر سال گذشته هرغروب دست از هرکاری می‌کشید و هرجا که بود بوم‌اش را برپا می‌کرد و آسمان غروب را نقاشی می‌کرد. یکی از این نقاشی‌ها را از داخل هواپیمایی کشیده که در ارتفاع ۴۰ هزار پایی زمین بوده.