پسر ها و تقلب در امتحان




حتی اگر تجهیزاتتان را بگیرند


حتی اگر تفتیش بدنیتان کردند



تک تک لباسهایتان را وارسی کنند



و شما را بی دفاع مقابل برگه امتحان بگذارند



باز هم میتوانید...!!!