پسر ها و تقلب در امتحان
حتی اگر تجهیزاتتان را بگیرند


حتی اگر تفتیش بدنیتان کردندتک تک لباسهایتان را وارسی کنندو شما را بی دفاع مقابل برگه امتحان بگذارندباز هم میتوانید...!!!